Brannsikkerhet i båt

Overnatter du i båten anbefales gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler. Propanlekkasje, kullosforgiftning og brann er reelle farer i båt.

Propan

I fritidsbåter benyttes ofte propan til opp- varming, matlagning og til å drive kjøle- skap. Feil på gassapparater og utstyr eller feil bruk kan føre til brann, eksplosjon eller kullosforgiftning.
Propan er en tung gass som ved en lekkasje legger seg langs gulvet. Ved propanlekkasje er en liten gnist fra det elektriske anlegget nok til at det blir eksplosjon og brann.
Dersom gassapparater brukes innendørs med dårlig lufting, kan forbrenningen føre til at oksygenet forbrukes slik at personer som oppholder seg i rommet kan bli kullos- forgiftet og kvalt.

Ved brann

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom du ikke utsetter deg for fare
 • Rømme til sikkerhet

Fare for kullos

Mange har aggregat og dieseldrevet varme- apparat i båten. Den luktfrie gassen kullos (CO) er vanskelig å oppdage, særlig når man sover. Monter en CO-varsler hvis du bruker slike innretninger.

Båtens el-anlegg

Sørg for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres før sesongstart. Se nøye på gjestehavnens regler for tilkobling og bruk av strøm.

Bruk av åpen ild

Vær forsiktig og årvåken ved bruk av fyr- stikker, stearinlys og ved røyking.

Røykvarsler og slokkemidler

Sørg for å ha fungerende røykvarsler hvis du skal overnatte i båt. I en båt er det mye brennbart materiale, samt kokeapparater, griller og andre antenningskilder. Dessuten ligger man så tett i båthavnen at en brann sprer seg raskt.

Videre kan det være trangt og vanskelig å komme seg ut av lugarene. Monter derfor røykvarslere i båten og ha en plan for rask evakuering. Sørg for fungerende og lett tilgjengelig slokkemiddel.

Ti råd i båt

 1. Søl ikke med bensin eller olje. Stopp motoren og unngå røyking når du fyller bensin eller olje. Ha brannsloknings- apparatet klart.
 2. Elektriske anlegg, koke og varmeap- parater må installeres og repareres av fagfolk.
 3. Ildsfarlige væsker må oppbevares i god- kjente kanner og sikres mot slingring.
 4. Ha minst ett 2-kilos brannsluknings- apparat i båten.
 5. Luft ut motorrommet. Bruk nesen for å finne lekkasjer. Stopp motoren straks du merker lekkasje.
 6. Bruk ikke choke i utide.
 7. Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flyteutstyret klart til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
 8. Steng alle utløp for bensin, gass og olje når turen er avsluttet.
 9. Fortøy båten slik at den lett kan løses ut om en brann skulle oppstå.
 10. Brukerdulinoljeellerannenoljepå trevirke i båten, husk at kluter med treolje kan selvantenne. Legg brukte kluter flatt til tørk ute i friluft. Deretter gjennomvætes de med vann og kastes i en brannsikker beholder.

Bruk av gass i båt

Det brukes mye gass i fritidsbåter. Bruk og oppbevaring av gass krever forsiktighet. Propan synker ned i bunnen av båten, dersom det oppstår lekkasje. Installasjon av gassvarsler kan øke sikkerheten.

Unngå lekkasje

Propananlegg, koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fag- folk for å avdekke eventuelle lekkasjer.

Sjekk selv rør og koblinger regelmessig slik at du unngår lekkasje. Les bruksanvisningen før nytt utstyr tas i bruk og flasker byttes.

Vær obs på at maks tillatt lengde på gasslange er kun 1,2 m i båt. Denne lengden er tillatt mellom flaske og rør, og igjen tillatt fra rør til gassapparatet.

Fleksibel, armert stålslange godkjent for gass kan erstatte kobberrør og stålrør.
Gassbeholdningen skal maksimalt være 22 kg.

Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet.

Ved kjøp av utstyr

Det er produsent, importør og forhandler som har ansvar for at utstyret er produsert i henhold til regelverket og at det er trygt å bruke. Utstyret skal være CE-merket, og det skal følge med advarselsmerking og brukerveiledning på norsk. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oppfordrer forbrukerne til å være bevisste når de kjøper gassutstyr. Still spørsmål, vær kritisk og sjekk at dokumentasjonen er på plass. Det viktigste er likevel at man setter seg godt inn i hvordan utstyret skal brukes og vedlikeholdes, og hvilke begrensninger som gjelder.

Brukt båt

Ved kjøp av brukt båt bør installasjoner og utstyr kontrolleres av kvalifisert personell.

Gassvettreglene

 1. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 2. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gass- form er tyngre enn luft.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasje snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gass- trykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slange- lengde er 1,5 meter (men 1,2 i båt). Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas
  i bruk. Spør forhandleren dersom det ernoedueritvilom.

Er du i tvil om brannsikkerheten?

Ta kontakt med ditt lokale brannvesen!