Branntrygg i båt

Husk!

 1. Monter både røykvarsler og gassvarsler i båten og sjekk at de virker. Kullosgassen er luktfri og vanskelig å oppdage.
 2. Ha minst et 2-kilos brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten.
 3. Ha alltid flyteutstyr tilgjengelig og klart til bruk dersom du må forlate båten.
 4. Fortøy båten i god avstand til andre båter slik at den lett kan løses ut om en brann skulle oppstå.
 5. Gassanlegg og koke- og varmeapparater må installeres, kontrolleres og repareres av fagfolk. Vær oppmerksom på gasslekkasjer. Stopp motoren straks du merker lekkasje.
 6. Sjekk det elektriske anlegget og elektriske apparater. Pass særlig på at ledninger ikke er skadet.
 7. Brannfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
 8. Søl ikke med drivstoff eller olje. Stopp motoren, slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje.
 9. Bruk ikke choke i utide.
 10. Steng alle utløp for bensin, gass eller olje nårturen er avsluttet.

Gassvettreglene

 1. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 2. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre luften eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 3. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 4. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter (men 1,2 i båt). Bruk slangeklemmer.
 5. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 6. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår.
 7. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 8. Studer monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom du er i tvil om noe.

Ved brann

 • Redde alle som er i fare
 • Varsle nødnummer 110
 • Slokke dersom mulig
 • Rømme lukk vindu og dører